Skip to main content

take [someone] out

take [someone] out
ถ้า take out ใช้กับ someone จะแปลว่าการฆ่าหรือการลอบสังหาร (kill, assassinate) นะครับ เป็นการสแลงคำมาใช้
เหมือนกับของไทยที่มักใช้ว่า “สั่งเก็บ” ก็เจ้าใจความหมายว่าสั่งให้ไปฆ่าคน (ไม่ได้สั่งให้ไปเก็บอะไร)