Skip to main content

Gay

เกาะกระแสนิดหนึ่งนะครับ
2 วันนี้ใน Social คงไม่มีกระแสไหนแรงไปกว่าข่าวศาลสูงสุดอเมริกามีมติเห็นชอบให้คนรักเพศเดียวกันสามารถแต่งงานกันได้ทั่วทั้ง 50 รัฐ
ถ้าไปอ่านข่าวตามเว็ปข่าวฝรั่ง เขาจะใช้คำว่า Gay ซึ่ง Gay ในที่นี้หมายถึงทั้ง ชายรักชาย และ หญิงรักหญิง นะครับ
ไม่ได้หมายความถึงแค่ชายรักชายอย่างเดียว อย่างที่คนไทยเข้าใจกัน

Gay: Used to describe men and women attracted to the same sex. (จาก wikipedia)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *