Skip to main content

6 วิธีใช้ Will

1. แสดงความสนใจที่จะทำ (อาจไม่ทำก็ได้)
I will (probably/maybe/likely/definitely) be at the show. (มักมีคำในวงเล็บขยาย will อีกที)

2. ยืนยันแผนหรือยืนยันลำดับเหตุการณ์ในอนาคต
First I’ll call you and then we will meet at the theater. (…will…and then…will….)

3.ตัดสินใจในชั่วขณะ
I’ll take the blue ones. (มักใช้กับการเลือกสินค้าหรือสั่งอาหาร)

4. คาดการณ์อนาคต
There is no way he’ll finish on time!

5. ให้สัญญา
I will never disappoint you. (ผมจะ…. )
I will always love you.

6. ยืนยันเวลา, สถานที่ในอนาคต (พูดถึงสิ่งที่จะทำในเวลาหรือสถานที่ในอนาคต)
I’ll be there at 8 o’clock.
I’ll be at the mall.

7. ลาก่อนแล้วพบกันใหม่
Goodbye, I’ll see you later. (เหมือนให้สัญญา)

ดูคลิปด้วยนะครับ ^^!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *